Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van het kantoor
Hering-de Monchy & Kiesouw
Advocaten Rechtsanwälte,
gevestigd te Zutphen.

I. Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kantoor: het advocatenkantoor "Hering-de Monchy Advocaten Rechtsanwälte International Lawyers", gevestigd te Zutphen.
b. Advocaat: mr. S. Hering-de Monchy persoonlijk of mr. A.H. Kiesouw persoonlijk.
c. Cliënt: de contractspartij van de advocaat.
d. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, kantoorkosten en reiskosten als onder sub f, g en h bedoeld, die het kantoor voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
f. Verschotten: de kosten die de advocaat en/of het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
g. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ten behoeve van de kosten van kantoorfaciliteiten.
h. Reiskosten: de vergoeding voor in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.

II. Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de advocaat en of het kantoor aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Opdracht:
a. Wanneer een cliënt aan de advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de advocaat pas tot stand nadat deze namens de advocaat is aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
b. Een opdracht wordt geacht aan de advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de advocaat te worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten of door derden onder diens verantwoordelijkheid.
c. De cliënt staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico.
d. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

IV. Declaraties/tarieven/voorschot:
a. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. De advocaat is gerechtigd het tijdevenredige honorarium elk jaar bij het begin van het jaar aan te passen conform de door de advocaat en/of het kantoor vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit recht tot ontbinding dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
c. Verrichte werkzaamheden zullen in principe maandelijks in rekening worden gebracht aan de cliënt.
d. Naast het bepaalde in sub c is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling: 
a. Betaling van de declaraties van de advocaat en/of het kantoor dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
b. Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
c. Indien de advocaat en/of het kantoor, al dan niet zelf, invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim verkeert, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van de cliënt.
d. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder sub c bedoelde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
e. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder sub c het recht werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte gesteld is en hem nog een korte termijn is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De advocaat en het kantoor aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

VI. Aansprakelijkheid:
a. De aansprakelijkheid van het kantoor/de betrokken advocaat voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor/de betrokken advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
b. Indien en voorzover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens in sub a bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor/de betrokken advocaat beperkt tot een bedrag van € 20.000,-- of, indien het door de advocaat en/of het kantoor in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 40.000,--.
c. De in sub a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor/de betrokken advocaat aansprakelijk is voor fouten van door hem/haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem/haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
e. De in sub a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor/de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten.
f. De cliënt vrijwaart het kantoor respectievelijk de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden tengevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan het kantoor/de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
g. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor/de advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

VII. Derdengelden:
Gelden die de advocaat en/of het kantoor ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van een Stichting Derdengelden. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, worden over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

VIII. Archivering:
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat en/of het kantoor teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

IX. Opzegging:
a. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
b. de advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

X. Wijziging algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de advocaat en/of het kantoor worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

XI. Toepasselijk recht en forumkeuze:
a. Op de overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt, is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder sub a en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.

XII. Vertalingen:
In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Zutphen, 1 januari 2014